LEDARSKAP

LEDARUTVECKLING

För oss är ett gott ledarskap ett beteende som präglas av insikt och medvetenhet, där man har förmågan att anpassa sitt beteende och kommunikation efter situation och individ i syfte att uppnå ett resultat. Våra utvecklingsinsatser bygger på att skapa en beredskap för olika situationer och ett större beteenderegister i ledarskapet strategiskt, samtidigt som vi erbjuder konkreta verktyg i det praktiska, dagliga ledarskapet. Coachworks erbjuder:

LEDARUTVECKLING INDIVID

Ledarutveckling grupp är en kompetenshöjande insats, där vi utvecklar programmet tillsammans med kund utifrån just er organisations situation, utmaningar och behov både utifrån nuläge och framtid.

De allra flesta organisationer befinner sig ständigt i någon typ av föränderlig värld. Ibland krävs större förändringar av organisationen av inre eller yttre orsaker. Genom att förbereda ledarna i organisationen så ökar man möjligheterna till ett framgångsrikt hanterande av situationen, med högsta möjliga motivation och arbetsprestation hos medarbetarna. Vi ebjuder utvecklingsinsatser för enskilda chefer och grupper.

CoachWorks ledarutveckling för individuella chefer leder till en fördjupad självinsikt kopplat till arbetssituationen och hur man framgångsrikt hanterar sina styrkor och svagheter för ett bättre resultat som ledare. Vår metodik innebär en kombination av coachande insatser och kompetenshöjande insatser. Varje individ får ett individuellt anpassat program där vi fokuserar på just denna individs behov och målsättning kopplat till arbetsrollen och dess utmaningar. Programmet leder till konkreta resultat i form av ett utvecklat ledarskap, bättre resultat i individens eget arbete och för medarbetarna utifrån uppsatt målsättning. 

LEDARUTVECKLING GRUPP

CoachWorks specialitet är det kommunikativa (coachande) ledarskapet eller situationsanpassat ledarskap, där utgångspunkten är att utveckla förmågan att locka fram det bästa från varje medarbetare. Exempel på områden som brukar ingå i vår ledarutveckling är bl a kommunikation, coaching, mentalt förhållningssätt, målsättning, förankring mm.

LEDARSKAP I FÖRÄNDRING - INDIVID & GRUPP

 

Copyright © COACHWORKS SWEDEN AB 2017